Avanpremieră

Creation Category: 

Carol Iancu. "ALEXANDRU ȘAFRAN. O viață de luptă,o rază de lumină." 

 Colaboratorul nostru de la Viața noastră, Tel -Aviv, ne-a pus la dispoziție articolul  său ( primit pe adresa personală) - în avanpremieră  la lansarea cărții

O prestigioasă personalitate a iudaismului, o remarcabilă monografie Liviu Moscovici.           

La un an de la moartea rabinului Alexandru Șafran,   una dintre cele mai prestigioase personalități ale iudaismului contemporan, prof.univ.dr. Carol Iancu  a avut minunata idee de a publica o remarcabilă monografie, intitulată simbolic : “Alexandre Safran. Une vie de combat, un faisceau de lumière."  Montpellier, 2007.

 

În traducerea reușită  a  lui Țicu Goldștein volumul  a apărut anul acesta  în limba română : Carol Iancu. "ALEXANDRU ȘAFRAN. O viață de luptă,o rază de lumină."  Bucuresti, Editura Hasefer, 2008. 394 p. cu ilustratii. 

Excelentă inițiativă care pune în lumina sa adevărată  viața și opera aceluia care a fost( și a rămas) cel mai mare rabin care a condus comunitatea evreiască din România, savantul care a înscris în bibliografia religioasă iudaică un mare număr de cărți, studii, cercetări  devenite parte din tezarul filosofiei universale. 

Am sub ochi masivul volum, tipărit în excelente condiții grafice, și rememorez deosebita primire care i-a fost făcută în Franța și România  .Atît la București, Cluj, Bacău, Iași,  Hîrlău, acolo unde volumul a fost lansat, cît și în centrele științifice franceze, în presa centrală  din Franța și România,  cronicarii  au  scos în evidență originalitatea cercetării stiințifice, contribuția lui Carol Iancu la punerea în valoare a personalității lui Alexandru Șafran – rabinul care a  dat o strălucire nemaipomenită istoriei rabinatului din România și nu numai.  

Monografia dedicată lui Alexandru Șafran, una dintre marele  lucrări de istorie  contemporană, este de o calitate excepțională ținând seama de contextul în care a apărut, de vastitatea  cercetărilor, de concepția științifică ce  stă la baza  studiilor întreprinse asupra istoriei rabinatului românesc și european, și a viziunii integratoare realizată.           

Autorul, în  “Cuvintul inainte” la  monografia citată,  face  o caracterizare a OMULUI  pe care îl prezintă : “ O personalitate fără pereche, cu o iradiere incomparabilă, a cărui întreagă viață a fost o permanentă luptă și a cărui operă constituie un tezaur luminos, dovedindu-se de o importanță capitală pentru cunoașterea spiritualității evreiesti”(p. 15).           

Investigația prof. univ. Carol Iancu,este ea insăși un asemenea exercițiu spiritual care are și o dimensiune științifică remarcabilă.

Credem că nu greșim cind spunem, că astăzi, viața spirituală a României, tezaurul religios evreiesc, s-a îmbogățit cu o lucrare  de primă importanță, model de cercetare interdisciplinară, un exemplu pentru  istorici, filosofi, sociologi,scriitori, cărturari …

Aceasta,  deoarece structura lucrării, dezvoltarea ideilor principale, demonstrațiile tezelor care au stat la baza operei marelui Alexandru Șafran  caută să scoată în evidență  MESAJUL  vieții și creației transmis nouă, și  să-l integreze  nu numai  în ansamblul filosofiei iudaice ci și în ansamblul  concepțiilor religioase și filosofice ale omenirii.

În această direcție credem că prof.Carol Iancu are un merit deosebit : a căutat și a reușit să dea o cercetare pe orizonturi foarte largi, capabile să justifice  citatul   pus pe pagina de gardă a lucrării : “ Butsina Dinehora . Un izvor de lumină, o rază de lumină” (Zohar I, 1 1a-b; 1, 156 a).           

Structura monografiei este foarte amplă. 15 mari capitole  dau imaginea completă a personalității și operei lui Alexandru Șafran.  Vom cita numai cîteva titluri ale capitolelor :

” Familia și copilăria, De la Bacău la Viena: formarea unui tânăr rabin; Un angajament religios și sionist..(1933-1939);  Alegerea în postul de șef rabin al României : Confruntările din Senat; Articole, discursuri și predici ( ianuarie-iulie 1940); Guvernarea Antonescu: violențe antisemite și rezistența spirituală ; Regimul dictatorului Antonescu (1941-1942) și pogromul de la Iași, steaua galbenă, spolieri, masacre,deportări”.

Urmează cîteva capitole referitoare la anii de după 1944: “  Noua stăpînire comunistă: lupta pentru o legislație reparatorie și pentru libera emigrare în Palestina (1944-1947); Apărarea comunității evreiești și expulzarea din România; Mare rabin al Genevei; Apărarea iudaismului și a Israelului; Lupta pentru apropierea iudeo-creștină ; Întoarcerea în România și vremea onorurilor ( 1995-1997 ).”

O imagine completă a vieții, o structură deosebită pentru o monografie  stiințifică! Pentru a completa cercetarea sa, pentru a da cititorului un mai larg cîmp de lectură, autorul intitulează capitolul al XV-lea “ Opera religioasă și filosofică” (v.p. 305-325), pentru că o anexă (“ Alexandru Șafran în dialog  despre marile probleme ale timpului nostru” la “Întîlnirile internaționale de la Geneva (1949-1975)” (v.p. 331-369) dă posibilitate cunoașterii, in extenso, a  16 lucrări semnate de către marele rabin și filosof .

Acestea constituie  o expresie fericită a concepțiilor sale despre umanismul zilelor noastre, despre tradiție și inovație în religie, despre libertate și ordine socială, despre nevoia de religie ș.a.m.d.

Sînt  16 lucrări care se citesc pe nerăsuflate, 16 lucrări care ilustrează exemplar tezele pe care prof.Carol Iancu le-a dezvoltat în capitolele anterioare ” Bibliografia operei lui Alexandru Șafran “(p.369-371) completează fericit capitolul anterior și dă tabloul  principalelor opere publicate dar și principalele lucrări care i s-au dedicat,  tipărite, fie la Universitatea din Ramat Gan, fie de către Comunitatea israelită din Geneva, fie de   Revista “Realitatea evreiască” din București.

Unele  s–au publicat la Universitatea  din Montpellier sub îngrijirea aceluiași prof. Carol Iancu.Impresia pe care ți-o lasă această monografie este cu totul deosebită. 

Cercetarea  a cuprins arhive, biblioteci,.mărturii, lucrări originale ale savantului și  rabinului Alexandru Șafran, toate studiate cu o deosebită rigurozitate științifică.

Sutele de note bibliografice indicate în subsolul paginilor, notele explicative a multor texte, informația “ la zi” a istoricului și cercetătorului în istoria religiilor care este Carol Iancu, face ca aceasta lucrare să fie apreciată  în cel mai înalt grad.

Lectura sistematică și din ce în ce mai entuziastă a masivului volum tipărit de către Editura Hasefer îți dezvăluie nu doar un cărturar de clasă, dar și un trăitor al tradiției iudaice autentice, un luptător pentru existența comunității evreiești, un exemplu pentru întreaga omenire.

Toate studiile  referitoare la Alexandru Șafran  îl prezintă pe acesta ca un  eminent interpret al Torei, al Cabalei, al principalelor lucrări despre  religia iudaică. În același timp, Carol Iancu a reușit să ne dea imaginea  unui rabin care nu s-a limitat la studiul  închis între pereții sinagogilor și a templelor.

Confruntat cu tragedia Șoahului, rabinul a reușit, prin atitudinea sa curajoasă, în împrejurări dramatice, împreună cu alți conducători, să salveze aproape jumătate din comunitatea sa, evitînd deportarea în lagărele de exterminare din Polonia a evreilor din Transilvania de sud și din Regat.

Intervențiile sale în senatul României  ni-l înfățișează  ca un înțelept  al timpului său, un politician curajos,  un exemplu pentru întreaga comunitate evreiască.

În alte timpuri, mai tîrziu,  la Geneva, după anul  1948, a condus, peste o jumătate de secol, o comunitate evreiască  și a reușit, grație erudiției sale, să  dea dovada unei mari creații filosofice europene, să devină un partener activ în dialogul interreligios care s-a desfășurat decenii la rînd în Europa  de după război.

O altă concluzie după lectura acestei monografii: Alexandru Șafran  s-a dovedit   a fi un savant complet al anilor în care a trăit, un mare om al civilizației mondiale,un cărturar care a dat strălucire  tradiției  religioase evreiești din România.

Prof.Carol Iancu subliniază  că prin îmbinarea  tradiției  cu modernitatea, Alexandru Șafran a dat expresie unei mari ințelepciuni  și  atunci cînd s-a referit la poporul evreu, la Ereț Israel, la istoria Israelului, la legăturile  care există în religia  acestui popor :   “ Întrepătrunderea acestor trei realități : Israel, Ereț Israel și Ierusalim, face ca fiecare dintre ele să cuprindă esența celorlalte două. Astfel, Ierusalimul personifică esența poporului lui Israel; Iacob- Israel personifică esența Țării lui Israel; iar Țara lui Israel, Ereț Israel în întregime, se concentrează în Ierușalaim, în Ierusalim “ ( Israel și rădăcinile sale, Hasefer, 2002, p. 268).

Există și o latură sentimentală a acestei opere, latură care îi  dă și un caracter   de adevărată literatură beletristică.

Uneori ai impresia că citești un roman. Cartea a fost scrisă cu dragoste, cu respect.

În același “Cuvînt înainte” pe care l-am mai citat se specifică : “…sînt bucuros că am putut termina de scris prezenta carte; vreme îndelungată am considerat-o ca o veritabilă datorie de onoare față de “ înțeleptul de la Geneva”.

Un savant care,cu fermitate și blîndețe,ne-a transmis mesajul vieții sale: să urmăm calea eticii, să-l respectăm pe Celălalt, păstrîndu-ne totodată independența, credința, obiceiurile” (p.15).

Prof. Carol Iancu  dovedește încă odată   puterea sa de creație.

Cunoscut ca un savant care s-a dedicat istoriei evreilor din România- bibliografia sa numărînd peste .20 de volume  cu această temă –   a reușit să realizeze  un amplu și cuprinzător tablou al vieții și operei unui mare rabin, care și-a închinat o însemnată  parte a vieții   comunității din România, din mijlocul căreia a fost nevoit să plece. Este  o completare fericită a studiilor și cercetărilor realizate de profesorul de la Montpellier, o lărgire a operei pe  care prof. Andrei Marga, rectorul Universității Babeș-Bolyai, o caracteriza ca  „ o reușită majoră și o referință internațională de prim plan „  (Carol Iancu. L' histoire des juifs de Roumanie et l' ego-histoire.  Cluj-Napoca, 2006,p.13 ).

Volumul „Alexandru Șafran...” de prof.Carol Iancu ( cel căruia i se cuvine un profund   omagiu  și nesfîrșită admirație )   este  o  realizare așteptată de mult, o monografie care  dovedește tuturor  înalta calitate a școlii rabinice din România, patriotismul omului care  a avut o „ viață de luptă” și  a  fost pentru evrei o „ rază de lumină „ . 

You voted 'down'.