Organisation and implementation of an annual European Union Prize for Literature

Organisation and implementation of an annual European Union Prize for Literature

Call for proposals EAC 10/08 - Deadline for submission 31/07/2008A call for proposals has been published in 22 official languages of the EU. Click on the language version required to view the Call : 

BG - CS - ES - DA - DE - EL - EN - ET - FI - FR - IT - LT - LV - HU - MT - NL - PL - PT - RO - SK - SL - SV (word format)

Specifications


Specifications (technical explanations accompanying the call for proposals) provide detailed information on the eligibility, selection and award criteria, as well as the financial procedures and the conditions for submitting an application.
 
DE - EN - FR (word format) 


Application file

Applicants are requested to read carefully the Specifications and the Applicant's Guide before completing and submitting their applications. 

Cerere de propuneri – EAC/10/08           Programul Cultura

Organizarea si atribuirea
unui premiu anual de literatură al Uniunii Europene

 

1.          Introducere

Programul Cultura[1] este un program plurianual unic destinat actiunilor comunitare în domeniul culturii, deschis tuturor sectoarelor culturale (altele decât cele audiovizuale) si tuturor categoriilor de operatori culturali.

El se bazează pe articolul 151 din Tratatul CE, conform căruia Comunitatea contribuie la dezvoltarea culturilor statelor membre respectând diversitatea natională si regională a acestora și evidențiind totodată patrimoniul cultural comun.

În conformitate cu sectiunea 1.3, „actiuni speciale”, a programului, scopul prezentei cereri de propuneri este de a selecta o structură care îsi va asuma responsabilitatea organizării si atribuirii Premiului european anual de literatură.

2.          Obiective și descriere

Cartea si literatura ocupă un loc privilegiat în cultură si în cunoasterea semenilor. Cu toate acestea, în afară de sustinerea traducerii operelor literare, există putine initiative de promovare a literaturii la nivel european. Obiectivul acestui premiu este de a initia o actiune menită să aducă o vizibilitate sporită bogătiei creatiei literare europene contemporane (fictiune).Scopul prezentei cereri de propuneri este de a selecta un organism capabil să organizeze, pentru anul 2009, atribuirea unui premiu al Uniunii Europene în domeniul literaturii. Acelasi organism ar putea fi responsabil pentru editiile următoare (2010-2013), anual, cu acordul explicit al Comisiei Europene.Organismul selectionat va trebui să realizeze următoarele acțiuni:(a) Să selecteze noi talente europene în domeniul literaturii contemporane (fictiune) din toate tările participante la programul Cultura si să le promoveze în alte tări participante decât tara lor.

(b) Să desemneze o personalitate recunoscută a literaturii europene care îsi va asuma rolul de Ambasador al acestui premiu. Această personalitate nu va fi aleasă pe considerente de resedintă si/sau nationalitate. Rolul acesteia va fi de a sprijini si de a promova noile talente mentionate la litera (a).

(c) Să organizeze o ceremonie de decernare a premiilor care să asigure vizibilitatea acestei inițiative si a dimensiunii sale europene.

3.          Calendar și perioada de eligibilitate

Dosarele de candidatură pentru organizarea premiului 2009 trebuie să fie trimise Comisiei cel târziu la 31 iulie 2008. Pentru organizarea premiului 2009, acțiunile care urmează a fi cofinanțate trebuie să înceapă cel târziu la 1 decembrie 2008. Perioada de eligibilitate a costurilor va începe la data semnării acordului de către Comisia Europeană. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor nu poate să înceapă în niciun caz înainte de data depunerii cererii de subvenționare[2]. Durata perioadei de eligibilitate a costurilor în cadrul fiecărui acord comunitar va fi de maximum 12 luni.Se preconizează ca anunțul privind rezultatul procedurii de selectie să fie făcut în noiembrie 2008.Semnarea acordului este prevăzută pentru decembrie 2008.

4.          Bugetul disponibil

Bugetul total alocat acestei actiuni se ridică la o sumă maximă de 300 000 EUR (inclusiv valoarea premiilor si mențiunilor speciale) pentru întreaga organizare si decernare a fiecărui premiu anual. Contributia financiară din partea Comisiei nu poate depăsi 60% din totalul costurilor eligibile de organizare si de decernare pentru fiecare editie a premiului propusă de organizatia candidată selectionată[3].

Sprijinul Comunitătii va fi acordat cu conditia ca procedurile administrative sau financiare să fie duse la bun sfârsit în mod corespunzător.

Sumele mentionate în prezentul document sunt conditionate de aprobarea de către autoritatea bugetară a angajamentelor de credit necesare.Comisia Europeană îsi rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

5.          Organisme eligibile

Cererea de propuneri de mai jos este deschisă organismelor de drept public sau privat, cu activitate în domeniul literaturii si cu o experientă atestată de cel putin doi ani în organizarea de activităti la scară europeană în acest domeniu.

Sunt eligibile candidaturile persoanelor juridice stabilite într-unul dintre următoarele state: - cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007 (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tările de Jos, Ungaria); - cele 3 tări ale SEE: Norvegia, Islanda și Liechtenstein; - Tările candidate la aderarea la UE: Turcia, Croatia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

- Serbia

6.          Criteriile de atribuire

Proiectele eligibile vor fi evaluate în functie de următoarele criterii:

 A.            Conformitatea cu obiectivele mentionate în secțiunea 2 (0-5 puncte) 

·        natura si pertinenta parteneriatelor

·        natura si pertinenta mecanismelor de selectie a cărtilor care urmează a fi premiate la nivel national, pe bază de criterii calitative;

·        natura si pertinenta criteriilor si mecanismele de desemnare a personalitătii europene care urmează a fi premiată pentru opera sa;

·        pertinenta conceptului ceremoniei de decernare a premiilor.

 B.            Experienta si capacitatea de a mobiliza sustinerea în domeniul literaturii la nivel european (0-5 puncte) ·         experienta în organizarea unor initiative similare în domeniul literaturii contemporane la nivel european;·         dovada capacității organizației de a implica și de a mobiliza sectorul cărții în ansamblul său (scriitori, traducători, editori, librari, bibliotecari, critici literari) și la scară europeană pentru a spori impactul operațiunii, 

C.            Gestionarea proiectului (0-5 puncte)

·         capacitatea de a organiza, de a coordona și de a realiza operațiunile de decernare a premiilor, în special de a efectua selecția la nivel național, în funcție de obiectivele prezentei cereri de propuneri;

·         calitatea planului de lucru și a planificării, inclusiv structurile de decizie și organizarea de parteneriate cu sectorul cărții;

·         pertinența bugetului în ceea ce privește activitățile programate.

 

D.        Plan de comunicare și vizibilitate (0-5 puncte)

 Gradul de vizibilitate, de difuzare și de exploatare a activităților programate va fi evaluat în funcție de următoarele criterii: -         nivelul de promovare realizat pentru activitățile programate, în special prin intermediul diferitor tipuri de instrumente (site-uri internet, reviste, broșuri, ziare, radio, televiziune etc.) utilizate pentru a aduce aceste activități în atenția cetățenilor europeni;

-         gradul de vizibilitate a Comisiei Europene în diferitele instrumente de promovare și în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor;

-         pertinența și calitatea „planului media” în ceea ce privește activitățile programate și publicul țintă;

-         numărul de persoane vizate (direct și indirect) de activitățile programate (public/beneficiar vizat, prezență, număr de participanți, de cititori etc.).

 

Proiectele vor fi evaluate de un comitet de evaluare intern al Comisiei Europene. Proiectele care primesc cel puțin 4 puncte pentru criteriul A și cel puțin 14 puncte în total vor fi clasificate în ordine. Pe baza acestei liste, Comisia va lua decizia privind atribuirea subvenției.

 

7.          Informații complete

Textul integral al cererii de oferte și formularele de cerere sunt disponibile la următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Cererile trebuie să răspundă criteriilor definite în acest text și să fie prezentate prin intermediul formularului pus la dispoziție.[1] Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12.12.2006 (JO L 372, 27.12.2006). 
[2] Articolul 112 din regulamentul financiar.
[3] Articolele 113, 167 și 172 din normele de aplicare.


Application forms (Information on the applicant and the project) 

DE - EN - FR (word format)


Applicant's guide : DE - EN - FR (word format)


Budget forms
(Information on the Estimate Budget)

Budget DE - EN - FR (excel format)

Annexes DE - EN - FR (excel format) 


Supporting documents for your application


- Financial identification form

Please complete the relevant bank form for your country.

- Legal Entity form
(should be filled in by the applicant and co-organisers involved in the project):
Please insert the
relevant legal entity identification form for your country

- Financial Capacity form (coordinator only)

CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - PT - SK - SL - SV 


Additional information

- Ceilings (travel and subsistence costs)

-
Decision establishing the Culture Programme

- Model of grant agreement (for information only)

Contrat - Annex 


For further information, please contact
 :  the Cultural Contact Point in your country

Cultural Contact Point Romania
Consultancy Centre for European Cultural Programmes
Vladimir Simon
Mioara Lujanschi 
Barbu Delavrancea Street 57
011353, Bucharest
Romania
Tel. / Fax: +004021 316 60 60
+004021 316 60 61
E-mail: info@eurocult.ro
http://www.eurocult.ro/

Top