Dicționarul Biografic al Scriitorilor și Filosofilor Români Contemporani - coordonator Eugeniu Nistor

Info

Acest dicționar se dorește a fi nu doar un mijloc de mai bună cunoaștere a scriitorilor și filosofilor români, de mijlocire între operele lor și publicul cititor, ci și un instrument eficient de comunicare și cunoaștere între ei, în situația în care aceștia sînt răspîndiți pe întreg mapamondul.

Inițiatorul acestui vast proiect editorial este scriitorul și editorul Eugeniu Nistor, doctor în filosofie al Universității din București, director al editurii „Ardealul” din Târgu Mureș. Referenții de specialitate ai lucrării sînt: pentru literatură – criticii și istoricii literari Cornel Moraru, Al. Cistelecan și Iulian Boldea, pentru filosofie – acad. Alexandru Surdu, acad. Gheorghe Vlăduțescu și Angela Botez.

Autorii care doresc să fie incluși în dicționar sînt rugați, într-o primă etapă, să completeze cîte o „fișă de autor”, urmînd, însă, să fie incluși în selecția finală a lucrării numai dacă îndeplinesc următoarele conditii:

-pentru literați: orice autor care a publicat individual cel puțin o carte într-unul dintre genurile literare consacrate (poezie, proză, eseu, critică și istorie literară, îngrijire ediții, literatură pentru copii, epigrame, traduceri, memorialistică ș.a.) și a fost recenzat în presa culturală;

-pentru filosofi: orice autor care a publicat individual cel puțin o carte cu conținut filosofic (creație filosofică originală, eseu, aforisme, studii de interpretare și istorie a filosofiei, monografii critice, ediții îngrijite, traduceri din opere filosofice de valoare recunoscută, dicționare de filosofie ș.a.) recenzată în publicații culturale și/sau de specialitate.

Fișa de autor va fi completată individual, realitatea datelor comunicate fiind garantată de semnătura fiecărui autor, respectîndu-se cu strictețe cerințele formulate în continuare:

1.Numele și prenumele (Pseudonim).
2.Domeniul de interes (literatură/ filosofie).
3.Data și locul nașterii (ziua, luna, anul, localitatea).
4.Școli absolvite.
5.Profesia de bază; activitate desfășurată (concis, în maxim 30 cuvinte).
6.Debutul literar/ filosofic în revistă și în volum.
7.Cărți publicate, cu precizarea expres a titlului complet al fiecăreia, a genului literar/ filosofic, editura, localitatea, anul; de asemenea, vor fi menționate cărțile la care este co-autor și prezențele cu texte și studii în lucrări colective (antologii, volume de studii etc) – dar nu mai mult de zece!
8.Referințele critice vor fi maximum zece, publicate în reviste sau cărți, atît pentru literați cît și pentru filosofi și nu vor cuprinde reproduceri de text ci doar următoarele date: autorul și titlul cronicii/ recenziei, revista/ cartea, anul apariției, nr. revistei, editura și localitatea, nr. de pagină.
9.Premii literare/ filosofice obținute. Se vor meționa: premiile literare/ filosofice ale Academiei Române, premiile acordate de Uniunea Scriitorilor din România și filialele teritoriale ale acesteia, premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, cele internaționale recunoscute (Herder, Struga, Apollinaire ș.a.). Dintre premiile acordate în cadrul marilor festivaluri de literatură/ filosofie (Neptun, Eminescu, Blaga, Arghezi, Coșbuc) vor fi trecute doar cele acordate pentru cărți publicate și pentru opera de ansamblu a unui autor, nu și cele pentru grupaje de proză și versuri sau studii disparate!
10.Apartenența la asociații profesionale de prestigiu, la uniuni și societăți de creație literară, filosofică, științifică (precum: Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România, Societatea Română de Filosofie, Academia Oamenilor de Știință ș.a.), cu precizarea anului de cînd un scriitor/ filosof a fost cooptat membru corespondent, stagiar sau titular.
11.Adresa de corespondență poștală, telefon fix (fax) și mobil, e-mail (opțional).
12.O fotografie alb/ negru sau color cu contrast foarte bun, de preferință la dimensiunea 3X4 cm.
13.Semnătura olografă a scriitorului/ filosofului.
Autorii care au desfășurat atît activități literare cît și filosofice vor completa două fișe, separat pentru fiecare domeniu în parte.

Fișa de autor, astfel completată, va fi expediată fie prin e-mail, la adresa electronică editura_ardealul@yahoo.com, fie înregistrată pe CD, pe adresa poștală: Editura Ardealul, Târgu Mureș, str. G. Enescu, nr. 2, 540052, județul Mureș, cu precizarea „Pentru Dicționar”.

Pentru evitarea erorilor și exercitarea unui mai bun control al datelor biobibliografice, este recomandabil ca fiecare scriitor/ filosof să trimită prin poștă și filele listate ale fișei de autor, chiar dacă aceasta a fost transmisă prin e-mail sau CD.

Termenul-limită pînă la care se trimit fișele de autor este 31 decembrie 2008.

Pentru informații suplimentare, telefon 0265 261437, Editura „Ardealul”, zilnic între orele 9-15.